Algemene voorwaarden

1. Partij, toepassingsgebied

De partij bij dit contract is:

Athorio GmbH
Gartenstrasse 5
35428 Langgöns
Duitsland

met statutaire zetel in Langgöns (rechtbank van inschrijving: Gießen lokale rechtbank, inschrijvingsnummer: HRB 10949).

BTW-identificatienummer: DE333776175
Directeurs: Florian Lieverscheidt
Website: athorio.com, athorio.cloud
of een van zijn dochterondernemingen.

Athorio GmbH hierna wordt ook naar verwezen als "ons/wij".

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige diensten en aanbiedingen, zelfs als de Klant hier niet opnieuw mee instemt.

De afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk erkend door ons. Dit geldt ook als de voorwaarden van de Klant afwijken van of in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en wij, op de hoogte van de voorwaarden van de Klant, onze diensten zonder voorbehoud leveren.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Overeenkomst (inclusief de Aanvullende Voorwaarden) bij te werken, te herzien, aan te vullen en anderszins te wijzigen, en nieuwe of aanvullende regels, beleidsregels, voorwaarden of bepalingen op te leggen voor het gebruik van onze diensten door de Klant.

2. Totstandkoming van het contract

De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant zijn bestelling plaatst via de website, e-mail of andere communicatiemiddelen en wij zijn bestelling accepteren. Een loutere bevestiging van de ontvangst van de bestelling vormt geen aanvaarding van die bestelling. De aanvaarding wordt expliciet verstrekt via melding op de website of e-mail, of impliciet door de gevraagde dienst te verlenen.

Tenzij anders vermeld, worden overeenkomsten aangegaan voor een onbeperkte periode.

3. Beëindiging van het contract

Elke partij kan de overeenkomst met 14 dagen opzegtermijn beëindigen, zonder opgave van redenen. De opzegtermijn kan afhankelijk zijn van de gecontracteerde diensten en wordt gespecificeerd in de dienstomschrijving. Het annuleringsbeleid wordt verder beschreven in paragraaf 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om de contractuele relatie zonder kennisgeving te beëindigen om een goede reden. Een dergelijke goede reden omvat, maar is niet beperkt tot, het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de Klant en het overtreden van de regels voor het gebruik van de Dienst zoals vermeld in paragraaf XX van deze Algemene Voorwaarden.

4. Omvang van de dienst

De reikwijdte van de contractuele dienst is gebaseerd op de productbeschrijving die geldig is op het moment van de bestelling van de Klant en de schriftelijke overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om, na voorafgaande kennisgeving, diensten die wij gratis aanbieden te beëindigen of kosten in te voeren voor deze diensten.

Tenzij anders vermeld in een dienstomschrijving, garanderen wij een jaarlijks gemiddelde netwerkbeschikbaarheid van 99,9%, evenals een jaarlijks gemiddelde uptime van Rekenresources.

Indien de dienst de toewijzing van een IP-adres omvat, heeft de Klant geen recht op een specifiek IP-adres. Wij behouden ons het recht voor om het aan de Klant toegewezen IP-adres te wijzigen indien dit nodig is.

5. Betaling van de dienst

Tenzij anders vermeld in de contractuele overeenkomst van de diensten, zullen wij de Klant maandelijks in rekening brengen. Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse facturen op basis van de contractduur en het totale verschuldigde bedrag in rekening te brengen. De Klant is verplicht zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen van de betaaldienst die zij gebruiken om hun factuur te betalen.

6. Rechten en plichten

Athorio heeft geen toegang tot de door de Klant geboekte Compute-, Storage- en Networking-producten. Daarom is de Klant als enige verantwoordelijk voor het beheren en beveiligen van deze producten.

De Klant is verplicht om zijn servers zo in te stellen en te beheren dat de integriteit en beschikbaarheid van de netwerken, servers en gegevens van derden niet in gevaar komen. Het is met name ten strengste verboden om de servers te gebruiken voor (d)DOS-aanvallen of om open mailrelays of andere systemen uit te voeren die in staat zijn om deze handelingen uit te voeren. Als de Klant deze overeenkomst schendt, informeren wij de Klant om het gedrag onmiddellijk te stoppen of onmiddellijk tegenmaatregelen te nemen. Bij niet-naleving zullen wij de service vergrendelen en/of het contract beëindigen. Wij behouden ons echter ook het recht voor - zonder voorafgaande kennisgeving - om de server te vergrendelen en het contract zonder kennisgeving te beëindigen.

De Klant is verplicht om de diensten op passende wijze te gebruiken en af te zien van misbruik en illegale handelingen.

De klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot de beheerconsole en het voorkomen van toegang door derden. In geval van een beveiligingsinbreuk is de Klant verplicht Athorio onverwijld te informeren.

7. Gebruik van de dienst

De Klant is verplicht om de wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het gebruik van de contractueel overeengekomen diensten te controleren en na te leven, in het bijzonder de Telecommunicatiewet, de Telemediawet, evenals nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsrechten, persoonlijke rechten en de eisen van wetten op het gebied van concurrentie en gegevensbescherming.

De Klant is verplicht geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Hieronder vallen met name, maar niet uitsluitend, pornografisch of obsceen materiaal, extremistische inhoud of inhoud die in strijd is met de algemene fatsoensnormen, gokken, materiaal dat de moraal van kinderen of jongeren ernstig zou kunnen schaden of inbreuk maakt op de rechten van derden (auteursrechten, naamrechten, merkrechten en rechten inzake gegevensbescherming). Hieronder valt ook het publiceren van lasterlijke inhoud, beledigingen of beledigingen van personen of groepen personen.

De verzending van spam-e-mail is verboden. Hieronder valt met name het verzenden van ongeautoriseerde, ongevraagde reclame naar derden. Bij het verzenden van e-mails is het ook verboden om valse afzendergegevens te verstrekken of de identiteit van de afzender op enige andere manier te verhullen. Het gebruik van toepassingen voor het delven van cryptocurrencies blijft verboden. Hieronder vallen, maar zijn niet beperkt tot, het delven, kweken en uitzetten van cryptocurrencies. Wij zijn gerechtigd om de toegang van de Klant tot hun Athorio-diensten of account te vergrendelen in geval van niet-naleving.

Indien wij op de hoogte worden gesteld van illegale activiteiten, zijn wij op grond van § 10 Telemediawet (TMG) verplicht om de Klant onmiddellijk te verzoeken de betreffende inhoud te verwijderen en zijn wij gerechtigd om de toegang van de Klant tot hun Athorio-diensten of account te vergrendelen.

8. Fair-Use

Overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten kan worden veroorzaakt door individuele gebruikers die veel meer verkeer gebruiken dan het gemiddelde van vergelijkbare klanten.

Athorio behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid dataverkeer te controleren en excessen te filteren. Onder normale omstandigheden is er geen overmatig gebruik van dataverkeer. Als de hoeveelheid dataverkeer aanzienlijk verschilt van het gemiddelde, neemt Athorio contact op met de klant over hoe zij het gebruik kunnen normaliseren. Als de klant zijn consumptie niet normaliseert, kan Athorio het dataverkeer (tijdelijk) blokkeren of beperken of kosten in rekening brengen.

9. Aansprakelijkheid

De Klant gebruikt de diensten van Athorio op eigen risico. Wij zijn aansprakelijk voor indirecte schade in geval van opzet of grove nalatigheid, maar niet voor gederfde winst. Wij zijn aansprakelijk voor nalatigheden die niet te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet voor de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract, tot een maximum van 100% van de prijs voor de maandelijkse producthuur van de Klant, evenredig met de gecontracteerde periode.

10. Annuleringsbeleid

Om hun recht op annulering van dit contract uit te oefenen, moet de Klant ons op de hoogte stellen via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, e-mail of via de beheerinterface van het klantaccount) van de beslissing van de Klant om dit contract te annuleren. Om aan de annuleringsvereisten te voldoen, is het voldoende voor de Klant om een duidelijke melding te sturen waarin zij aangeven dat zij hun recht op annulering willen uitoefenen.

Als het geannuleerde item een dienst is die al is begonnen op het moment van annulering, zullen wij de Klant in rekening brengen voor het overeenkomstige pro rata bedrag.

11. Geschillenbeslechtingsprocedure

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

12. Scheidbaarheidsclausule

Indien enige bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Hetzelfde geldt indien en voor zover er een omissie wordt ontdekt in dit contract. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal een passende bepaling van toepassing zijn die, voor zover wettelijk mogelijk, overeenkomt met de strekking en het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of met de vermoede bedoeling van de partijen, alsof zij dit punt in overweging hadden genomen.

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2023