Zasady i Warunki Świadczenia Usług

1. Strona, zakres stosowania

Stroną umowy jest:

Athorio GmbH
ul. Ogrodowa 5
00-999 Warszawa
Polska

z siedzibą w Warszawie (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, numer rejestru: KRS 123456).

Numer identyfikacji podatkowej: PL1234567890
Dyrektorzy Zarządzający: Jan Kowalski
Strona internetowa: athorio.com, athorio.cloud
lub jedna z jej spółek zależnych.

Athorio GmbH będzie dalej nazywane "my/my".

Poniższe Warunki i Zasady dotyczą wszystkich umów z Klientem. Warunki i zasady te będą również obowiązywać w przyszłości dla usług i ofert, nawet jeśli Klient nie wyrazi na nie ponownie osobnej zgody.

Odrębne warunki i zasady Klienta nie będą obowiązywać, chyba że zostaną przez nas wyraźnie uznanie. Dotyczy to również przypadku, gdy warunki i zasady Klienta różnią się od lub są w sprzeczności z niniejszymi Warunkami i Zasadami, a my, świadomi warunków i zasad Klienta, świadomie dostarczamy nasze usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany, uzupełniania i modyfikacji niniejszej Umowy (w tym Dodatkowych Warunków) w dowolnym momencie i od czasu do czasu, a także do wprowadzenia nowych lub dodatkowych zasad, polityk, warunków lub postanowień dotyczących korzystania przez Klienta z naszych usług.

2. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta, gdy Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub innego środka komunikacji, a my akceptujemy to zamówienie. Samo potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi akceptacji tego zamówienia. Akceptacja jest udzielana albo w sposób wyraźny za pośrednictwem powiadomienia na stronie internetowej lub e-mailem, albo dorozumianie poprzez świadczenie żądanej usługi.

Jeśli nie określono inaczej, umowy są zawierane na czas nieokreślony.

3. Wypowiedzenie umowy

Obie strony mogą wypowiedzieć umowę z 14-dniowym wyprzedzeniem, bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia może zależeć od usług objętych umową i będzie określony w opisie usługi. Polityka anulowania jest dalej opisana w paragrafie 9 niniejszych Warunków i Zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnym powodem. Takim ważnym powodem jest między innymi brak zapłaty przez Klienta lub naruszenie przez Klienta regulaminu korzystania z Usługi określonego w paragrafie XX niniejszych Warunków i Zasad.

4. Zakres usługi

Zakres usługi umownej opiera się na opisie produktu, który jest ważny w chwili złożenia zamówienia przez Klienta oraz na wynikłych z niego pisemnych porozumieniach. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia usług oferowanych bezpłatnie lub wprowadzenia opłat za te usługi po uprzednim powiadomieniu.

Jeśli w opisie usługi nie określono inaczej, gwarantujemy roczną średnią dostępność sieci na poziomie 99,9%, a także średnią roczną dostępność zasobów Compute.

Jeśli usługa obejmuje przydział adresu IP, Klient nie ma prawa do określonego adresu IP. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany przydzielonego Klientowi adresu IP w razie konieczności.

5. Płatność za usługę

Jeśli w umowie dotyczącej usług nie określono inaczej, wystawiamy faktury Klientowi co miesiąc. Zastrzegamy sobie prawo do wystawiania faktur częściowych na podstawie okresu trwania umowy i całkowitej kwoty należnej. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków i zasad płatności wybranej przez niego usługi płatniczej do opłacania faktury.

6. Prawa i obowiązki

Athorio nie ma dostępu do produktów Compute, Storage i Networking zamówionych przez Klienta. Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za zarządzanie i zabezpieczanie tych produktów.

Klient korzystając z naszych usług, zobowiązany jest do ustawienia i zarządzania serwerami w sposób niekolidujący z integralnością i dostępnością sieci, serwerów i danych osób trzecich. W szczególności surowo zabronione jest korzystanie z serwerów do ataków (d)DOS lub do uruchamiania otwartych przekaźników pocztowych lub innych systemów zdolnych do wykonywania tych działań. W przypadku naruszenia tej umowy, informujemy Klienta, aby natychmiast zakończył takie zachowanie lub podjął odpowiednie środki zaradcze. W przypadku braku przestrzegania tego postanowienia, zablokujemy usługę i/lub wypowiemy umowę. Zastrzegamy sobie jednak prawo - bez wcześniejszego powiadomienia - do zablokowania serwera i wypowiedzenia umowy bez powiadomienia.

Klient jest zobowiązany do właściwego korzystania z dostarczanych usług i powstrzymywania się od nadużyć i działań nielegalnych.

Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostępu do konsoli administracyjnej i zapobieganie dostępowi osób trzecich. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Athorio.

7. Korzystanie z usługi

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia i przestrzegania przepisów prawnych wynikających z korzystania z umówionych usług, w szczególności Ustawy telekomunikacyjnej, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także krajowych i międzynarodowych praw przemysłowych i intelektualnych, praw osobistych oraz wymagań przepisów dotyczących konkurencji i ochrony danych.

Klient zobowiązany jest do niepublikowania żadnych treści naruszających prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, materiałów pornograficznych lub obscenicznych, treści skrajnych lub treści obrażających wspólne wartości, hazardu, materiałów, które mogą poważnie zagrozić moralności dzieci lub młodzieży lub naruszyć prawa osób trzecich (prawa autorskie, prawa do nazwy, prawa znaków towarowych i prawa ochrony danych). Dotyczy to również publikacji treści zniesławiających, obraźliwych lub obrażających osoby lub grupy osób.

Zabronione jest przesyłanie wiadomości e-mail typu spam. Dotyczy to w szczególności wysyłania nieautoryzowanej, niechcianej reklamy do osób trzecich. Przy wysyłaniu wiadomości e-mail zabronione jest również podawanie fałszywych danych nadawcy lub ukrywanie tożsamości nadawcy w inny sposób. Zakazane jest również korzystanie z aplikacji do wydobywania kryptowalut. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do, wydobywania, uprawy i tworzenia kryptowalut. Mamy prawo zablokować dostęp Klienta do usług Athorio lub konta w przypadku naruszenia.

Jeśli dowiadujemy się o działaniach niezgodnych z prawem, zobowiązani jesteśmy na podstawie § 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (USTU) do żądania, aby Klient niezwłocznie usunął treści naruszające prawo i mamy prawo zablokować dostęp Klienta do usług Athorio lub konta.

8. Użytek zgodny z zasadami

Przeładowanie sieci i utrudnienia dla innych klientów mogą być spowodowane przez pojedynczych użytkowników, którzy zużywają znacznie więcej ruchu niż średnia dla podobnych klientów.

Athorio zastrzega sobie prawo do monitorowania ilości ruchu danych i filtrowania nadwyżek. W normalnych okolicznościach nie ma nadmiernego użycia ruchu danych. Jeśli ilość ruchu danych znacznie odbiega od średniej, Athorio skontaktuje się z klientem w sprawie normalizacji użycia. Jeśli klient nie znormalizuje swojego zużycia, Athorio może zablokować lub ograniczyć (tymczasowo) ruch danych lub obciążyć klienta.

9. Odpowiedzialność

Klient korzysta z usług Athorio na własne ryzyko. Ponosimy odpowiedzialność za pośrednie szkody w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa, ale nie za utratę zysków. Ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z umyślnego naruszenia, które nie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślności, do przewidywalnych typowych dla tego rodzaju umowy szkód, do maksymalnie 100% ceny za wynajem produktu przez Klienta w danym miesiącu, proporcjonalnie do okresu umowy.

10. Polityka odstąpienia

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do złożenia nam jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, e-mailem lub za pośrednictwem interfejsu administracyjnego Konta Klienta) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W celu spełnienia wymogów dotyczących odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle jednoznaczne oświadczenie, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli odstąpiony produkt to usługa, która została już rozpoczęta w chwili odstąpienia, wystawimy Klientowi fakturę za odpowiadającą jej proporcjonalną część.

11. Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma IRD), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy ani chętni, ani zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniu rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym konsumenckim.

12. Klauzula oddzielności

Jeśli jakiekolwiek postanowienie jest lub staje się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. To samo ma zastosowanie, jeśli i w miarę ujawnienia się pominięcia w niniejszej umowie. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia będzie obowiązywać odpowiednie postanowienie, które, na ile to jest prawomocne, odpowiada sensowi i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub domniemanemu zamiarowi stron, tak jakby go uwzględniły.

Ostatnia aktualizacja 09 maja 2023 r.